Adatvédelmi szabályzat

A személyes adatok kezelése nagyon érzékeny téma, ezért szeretnénk tájékoztatni a weboldal használata közben gyűjtött adatokról.

 

A GSM Diszkont Kft. (a továbbiakban: Eladó), mint a www.apple4you.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes áruház (a továbbiakban: Áruház) üzemeltetője, az alábbiakban tájékoztatja felhasználóit az általa alkalmazott Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatról (a továbbiakban: Szabályzat).

Célunk, hogy a Weboldal látogatása során gyűjtött és kezelt adatok, valamint az Áruház működéséhez és a rendelések teljesítéséhez szükséges adatok nálunk biztonságban legyenek. Eladó illetéktelenül nem gyűjt adatokat, és nem is használja azokat. Eladó nem küld kéretlen reklám anyagokat a felhasználóinak és kérésre töröl minden általa kezelt személyes adatot. A Szabályzat célja továbbá annak biztosítása, hogy az Áruházban regisztráló, hírlevélre feliratkozó vagy vendégként vásárló minden természetes személy jogait, különösen a magánszférához való jogát Eladótiszteletben tartsa a személyes adatokkezelése, feldolgozása során.

 

A rövid előzetes után itt találod részletesen leírva az adatkezeléssel kapcsolatos információkat.

 

TARTALOM:

1. Eladó, mint adatkezelő és adatfeldolgozó adatai

2. Eladó, mint adatkezelő által kezelt személyes adatok

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

4. Adattovábbítás és adatfeldolgozás

5. Felhasználó jogai és jogérvényesítési lehetőségei

6. Kártérítés

7. Biztonság

 

 

1. ELADÓ, MINT ADATKEZELŐ ÉS ADATFELDOLGOZÓ ADATAI

 

Cégnév: GSM Diszkont Kft.
Székhely: 4024 Debrecen, Csapó utca 6.
E-mail cím: info@apple4you.hu
Adószám: 23904589-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-023006
Nyilvántartó bíróság megnevezése: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
Telefonszám: 06-30 / 414-2630

 

Vissza az elejére

2. ELADÓ, MINT ADATKEZELŐ ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK

 

Eladó az alábbiakban meghatározott személyes adatokat kizárólag a felhasználók kifejezett, előzetes hozzájárulása alapján kezeli:

Regisztrált felhasználó esetén:

 • Felhasználónév
 • Saját név
 • Jelszó
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Szállítási adatok (név, cím)
 • Számlázási adatok (név, cím)

Nem regisztrált vásárló esetén:

 • Név
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Szállítási cím (név, cím)
 • Számlázási cím (név, cím)

Hírlevélre való feliratkozás esetén:

 • Felhasználónév
 • E-mail cím
 • Saját név
 • Jelszó

A Weboldal használatakor a felhasználó által használt böngésző adatokat — gyorsítótár, cookie — ment el a Weboldalon történt látogatással kapcsolatban. A felhasználó saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a cookie-k telepítését számítógépére. A cookie-k törlése egyes weboldalak használhatóságát korlátozhatja. A cookie-k engedélyezését vagy letiltását általában a böngészők megfelelő menüjében, a cookie vagy süti menüpontokban végezheti el a felhasználó.

Bővebb információ az alábbi linken érhető el: Cookie-k és a gyorsítótár törlése

 

Vissza az elejére

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

 

Az adatkezelés célja a Weboldalon történő vásárlással kapcsolatosan:

Az adatkezelés célja, hogy Eladó a Weboldal felhasználói által igénybevett szolgáltatásokat, így különösen a felhasználók megrendeléseit teljesítse. Eladó a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

Az adatkezelés jogalapja a Weboldalon történő vásárlással kapcsolatosan

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bekezdésének a) pontja szerint a személyes adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján történik, amely hozzájárulást a felhasználó a Weboldalon történő regisztrációval vagy regisztráció nélkül, vendégként történő vásárlással, a szükséges adatok önkéntes megadásával biztosítja Eladó számára. A hozzájárulás kifejezett, önkéntes és azt megelőzi Eladó előzetes, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő tájékoztatása. Az Info tv. 3. § 2. pontja alapján személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.) alábbi rendelkezései: 13/A. § (1) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.(2) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

Az adatok kezelésének időtartama: az Eladó a kezelt adatokat a felhasználó kérésére törli.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-80875/2014.

Az adatkezelés célja a Hírlevélre történő feliratkozással kapcsolatosan:

Az adatkezelés célja, hogy Eladó a Weboldalon Hírlevélre önkéntesen feliratkozott felhasználói részére az aktuális akciókról, újdonságokról tájékoztatást küldjön.

Az adatkezelés jogalapja a Hírlevélre történő feliratkozással kapcsolatosan:

Az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerint a személyes adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján történik, amely hozzájárulást a felhasználó a Weboldalon Eladó hírlevelére történő feliratkozással adja meg Eladó számára.

 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-ban foglalt rendelkezések: 6. § (1) Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (a továbbiakban: közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján – …. – kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. (2)Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely tartalmazza a nyilatkozó nevét, illetve – amennyiben a reklám, amelyre a hozzájárulás vonatkozik, csak meghatározott életkorú személyek számára közölhető – születési helyét és idejét, továbbá azoknak a személyes adatoknak a körét, amelyek kezeléséhez a nyilatkozó hozzájárul, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését. (3) Az (1) bekezdés szerinti hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát az (5) bekezdésben meghatározott nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell, és részére reklám az (1) bekezdésben meghatározott módon a továbbiakban nem közölhető.(5) A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – az (1) bekezdés szerinti hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át. (6) A (3) bekezdés szerinti visszavonó nyilatkozat megtételére, illetve a reklám küldésének (4) bekezdés szerinti megtiltására mind postai úton, mind pedig elektronikus levél útján lehetőséget kell biztosítani úgy, hogy a nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen. (7) Az (1), illetve a (4) bekezdésben meghatározott módon közölt reklámhoz kapcsolódóan egyértelműen és szembetűnően tájékoztatni kell a címzettet arról a címről és egyéb elérhetőségről, ahol az ilyen reklámok részére történő közléséhez való hozzájáruló nyilatkozatának visszavonása, illetve a reklám küldésének megtiltása iránti igényét bejelentheti,,, (8) Az (1) bekezdés szerinti hozzájáruló nyilatkozat kérésére vonatkozó közvetlen megkeresés reklámot nem tartalmazhat, ide nem értve a vállalkozás nevét és megjelölését

Az adatok kezelésének időtartama: az Eladó a kezelt adatokat a felhasználó kérésére törli. A felhasználó bármikor leiratkozhat a Hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-80875/2014.

Az Eladó a személyes adatokat a jelen fejezetben foglalt céloktól eltérő célokra nem használja ésnem is használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadásához a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása szükséges, törvény kötelező rendelkezésének kivételével. Az Eladó nem köteles ellenőrizni a felhasználó által megadott személyes adatokat. Kizárólag a felhasználó felel az általa megadott személyes adatok helyességéért. Eladó kizárja felelősségét minden olyan kárért, amely abból eredően vagy azzal kapcsolatosan merült fel, hogy felhasználón kívül más személy vesz igénybe szolgáltatást a felhasználó által regisztrált e-mail címről.
Amennyiben Eladó, mint adatkezelő valamely jogszabály (pl. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény) szerint az adatok meghatározott ideig történő megőrzésére kötelezett, úgy a vonatkozó jogszabályban előírt időtartamig őrzi az adatokat.

 

Vissza az elejére

4. ADATTOVÁBBÍTÁS ÉS ADATFELDOLGOZÁS

 

A felhasználó által megadott adatokat elsősorban Eladó azon munkavállalói jogosultak megismerni és kezelni, akik a megrendelés teljesítése érdekében járnak el. Az így megismert adatokat Eladó munkatársai nem jogosultak harmadik személyek számára hozzáférhetővé tenni.

Eladó az alábbiakban feltüntetett társaságoknak jogosult a felhasználó adatait továbbítani, amely társaságok adatfeldolgozónak minősülnek:

Házhozszállítást végző társaság: (ha a felhasználó a termék átvételének módjaként házhozszállítást kér)

Express One Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, kapcsolat: https://expressone.hu/kapcsolat/elerhetosegeink/

Továbbított adatok:

 • Név
 • Szállítási cím
 • Telefonszám

Könyvelési, bérszámfejtési feladatokat végző társaság:

ADÓMENEDZSER Bt. 4026 Debrecen, Hunyadi utca 10. I. em. 3. E-mail cím: editaudit@net-portal.hu

Továbbított adatok:

 • Név
 • Számlázási adatok

Ezen társaságok adatkezelési gyakorlatáért Eladó felelősséget nem vállal.

Ezen túlmenően Eladó a felhasználó személyes adatait a felhasználó hozzájárulása alapján, vagy törvényben kötelezően meghatározott esetben továbbítja harmadik személy részére.

 

Vissza az elejére

5. FELHASZNÁLÓ JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

 

Felhasználó jogosult bármikor tájékoztatást kérni az Eladó által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, amelyeket bármikor módosíthat az Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezései szerint. Felhasználó jogosult továbbá az alábbi elérhetőségek bármelyikén kérni, hogy adatait Eladó törölje, jogosult továbbá a Hírlevélről bármikor leiratkozni, a Hírlevélben található link segítségével.

 • Cégnév: GSM Diszkont Kft.
 • Levelezési cím: 4024 Debrecen, Csapó utca 6.
 • Email cím: info@apple4you.hu

Eladó köteles továbbá a felhasználó kérésére tájékoztatást adni a felhasználó általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, amennyiben van, adatfeldolgozó nevéről, címéről, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá, amennyiben ilyen van, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, valamint arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Eladó a felhasználó kérelmének benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást felhasználó részére. Felhasználó tájékoztatás iránti kérelmét a fenti elérhetőségek bármelyikén benyújthatja Eladó felé. Az itt foglalt tájékoztatás ingyenes, ha a felhasználó a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be, egyéb esetben költségtérítés állapítható meg.

A Felhasználó az Infotv.,a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján és a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Felhasználó jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulni az Eladó adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

 

Vissza az elejére

6. KÁRTÉRÍTÉS

 

Amennyiben felhasználó a Weboldalon más nevében jár el és akár regisztrált felhasználóként, akár vendégként történő vásárlás során, vagy a Hírlevélre való feliratkozás folyamán más személyes adataival visszaélt, azaz, más, harmadik személy személyes adatait adta meg, vagy Eladónak a Weboldal használatával összefüggésben bármilyen más módon kárt okozott, úgy Eladó kártérítésre jogosult az összes, ezzel kapcsolatosan felmerült kára tekintetében. Eladó minden esetben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértés felderítése érdekében.

 

Vissza az elejére

7. BIZTONSÁG

 

Eladó vállalja, hogy minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az általa kezelt adatok biztonságéról, megteszi azokat a szervezési és technikai intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv-ben és egyéb vonatkozó jogszabályban foglaltak betartásához szükségesek. Mindent megtesz Eladó továbbá annak érdekében, hogy megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok jogosulatlan megváltoztatását,továbbítását, nyilvánosságra hozatalát, törlését vagy megsemmisülését, valamint védi az adatokat a véltetlen megsemmisülés és sérülés, az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlennél válással szemben.

 

 

Az Eladó bármikor jogosult indoklás nélkül, egyoldalúan módosítani a jelen Szabályzatban foglaltakat. A módosítás tényéről Eladó értesíti a felhasználókat. Felhasználó a Weboldalon elérhető bármely szolgáltatás használatával elfogadja a módosított Szabályzat rendelkezéseit.